Политика за Поверителност

 

Съобщение относно поверителността
20/08/19/

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Това съобщение относно поверителността на Аудатекс Саутийст Юръп ЕООД (наричано още Солера, Аудатекс „ние“, „нас“ или „наш“ в съобщението относно поверителността) ще ви информира за начина, по който се грижим за личните данни при посещение на нашия сайт (независимо от къде го посещавате) Солера зачита поверителността и се ангажираме със защитата на личните данни.

 

Това съобщение за поверителност се представя в раздели, позволяващи да направите избор както следва. Моля също така да използвате речника, за да разберете значението на някои от термините използвани в съобщението за поверителност.

 

 

1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И КОИ СМЕ НИЕ

 

2. ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

 

3. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

5. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

6. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

 

7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

 

8. ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ

 

9. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

 

10. РЕЧНИК

 

 

1.  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И КОИ СМЕ НИЕ  

 

ЦЕЛ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  

 

Това съобщение за поверителност има за цел да Ви информира относно начина, по който Солера събира и обработва личните данни при ползването на този уеб сайт, включително данни, които може да предоставите чрез този уеб сайт, когато се заявите получаване на нашия информационен бюлетин, закупите продукт или услуга или участвате в конкурс.

 

Тази страница не е предназначена за деца и ние не събираме данни свързани с деца.

 

Важно е да прочете съобщението за поверителност заедно с всички други съобщения за поверителност или за добросъвестно обработване, които може да представим в конкретни случаи, когато събираме или обработваме Ваши лични данни, за да бъдете напълно осведомени за начина и причината за използването на данните Ви. Това съобщение за поверителност допълва останалите съобщения и няма предимство пред тях.

 

АДМИНИСТРАТОР

 

Солера е администратор и е отговорна за Вашите лични данни.

 

Ние имаме назанчено Лице отговарящо за защита на личните данни, което отговаря за въпросите свързани с това съобщение за поверителност. В случай, че имате въпроси относно съобщението за поверителност, включително запитвания за прилагане на законовите Ви права, моля да се свържете с лицето отговарящо за въпросите свързани със защита на лични данни, използвайките контактите по-долу.

 


ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

 

Нашите данни за контакт са:

 

АУДАТЕКС САУТИЙСТ ЮРЪП ЕООД

 

Бранимир Николов

 

dpc.see@audatex.com

 

Христофор Колумб 80, 1592 София

 


Ако се намирате в ЕС, имате право, във всеки един момент, да подадете жалба до местния орган за защита на данните във вашата страна. Въпреки това, бихме оценили възможността да се ангажираме първо ние с Вашия проблем
, за това моля да се свържете с нас.

 

ПРОМЕНИ В СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА И ВАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ПРОМЕНИ  

 

Това съобщение за поверителност може да бъде актуализирано при необходимост.

 

Важно е личните данни, с които разполагаме, да бъдат точни и актуални. Моля да ни уведомявате за промени в личните данни по време на сътрудничеството Ви с нас.

 

ПРЕПРАТКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

 

Този уеб сайт може да съдържа препратки към сайтове на трети страни и приложения. Следването на тези препратки и линкове, може да позволи на трети да събират и споделят данни за Вас. Ние нямаме контрол върху уеб сайтове на трети страни и не отговаряме за техните съобщения за поверителност. Когато напуснете нашия уеб сайт, моля запознайте се със съобщенията за поверителност на всеки нов сайт, който посещатавате.

 

2. ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ  

 

„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физическо лице, с която то може да бъде идентифицирано. Не включва данни, при които идентичността е премахната (анонимни данни).

 

 Може да събираме, използваме, съхраняваме и предаваме различни видове лични данни, които групираме по следния начин:

 

         Идентификационни данни като цяло включват имена, дата на раждане, пол, семейно положение, титла.

         Данни за контакт като цяло включват адрес за получаване на фактури, адрес за доставка, електронна поща и телефонни номера.

         Финансовите данни като цяло включват данни за банкова сметка и карта за разплащания.

         Данните за сделката като цяло включват данни за плащания, продукти и услуги, които закупувате от нас

         Техническите данни като цяло включват, доколкото е приложимо: Интернет протокол (IP) адрес, данни за достъп до системата, вид и версия на браузъра, настройка на часовия пояс и местоположение, видове и версии приставки за браузъра, операционна система и платформа и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия продукт.

         Данните за профила като цяло включват потребителско име и парола, направени от Вас заявки, Вашите интереси, предпочитания, обратна връзка и отговори на анкети.

         Данните за ползването като цяло включват информация относно начина, по който ползвате наши продукти и услуги.

         Данните за маркетинг и комуникация като цяло включват предпочитанията Ви за получаване на рекламни съобщения от нас и нашите трети страни и предпочитанията Ви за комуникация.

 

         Данни за превозно средство включват регистрационен номер на МПС и идентификационен номер на МПС (“VIN”) и друга информация за преворзните средства.

Също така събираме, използваме и споделяме Обобщени данни, като статистически или демографски данни, за всякакви цели. Обобщените данни могат да бъдат извлечени от личните данни, но не се считат за лични данни, тъй като те не разкриват пряко или непряко самоличността. Ако комбинираме или свържем Обобщените данни с лични данни, така че да може пряко или непряко да бъде идентифицирано едно лице, третираме комбинираните данни като лични данни, които ще бъдат използвани в съответствие с това съобщение за поверителност.

 

Не събираме никакви Специални категории лични данни (те включват данни за раса или етнос, религия или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в професионални съюзи, информация за здравето, генетични и биометрични данни). Освен това не събираме информация за присъди и нарушения.

 

НЕ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЛИЧНИ ДАННИ  

Където е необходимо да събираме лични данни по закон, или във връзка с условията на договора, който е подписан между нас и Вие не предоставите поисканите данни има възможност да не може да изпълним задълженията по договора (например да предоставим продукт или услуга). В този случай, може да се наложи да прекратим услугите, които ползвате, за което ще Ви уведомим предварително.  

 

3.  КАК СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?  

 

Използваме различни начини за събиране на лични данни, включително чрез:

 

         Директно взаимодействие. Вие може да предоставите данни за идентификация, контакт, финанси, профил, превозно средство, маркетинг и комуникация и други, като попълните формуляри или отговорите по поща, електронна поща, телефон или друг начин. Това включва данните, които предоставяте, когато:

         Заявявате желание или вече ползвате нашите продукти и услуги

         Създадете акаунт на нашие уеб сайт

         Се абонирате за наша услуга или публикация

         Заявите получаване на маркетинг материали

         Се включите в конкурс, промоция или анкета, или

         Изпратите обратна връзка

 

         Автоматизирани технологии или взаимодействия. Когато използвате нашия уеб сайт ние може автоматично да събираме технически данни, данни за ползването и профила, свързани с оборудване, действия и модели на сърфиране в интернет. Може да събираме тези лични данни чрез бисквитки, сървърни логове и други подобни технологии. Може също така да получаваме технически данни, данни за потреблението или данни за профила, ако посетите други уеб сайтове, ползващи нашите бисквитки. Моля запознайте се с нашата политика за ползване на бисквитки за повече информация. Тук

         Трети страни и публични източници. Ние може да получим Ваши лични данни от разнообразни трети страни и публични източници, както са описани по-долу:

         Технически данни от следните страни

(а) доставчици на аналитична информация (напр. Google базирани извън ЕС)

(б) рекламни мрежи

(в) доставчици за тъсене на информация

 

·        Данни за контакт, финанси и сделката от доставчици на технически услуги, услуги за плащания и доставки.

·        Данни за идентификация и контакт

·        Данни за идентификация и контакт от публични източници

·        Данни за превозното средство

4.  КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

 

Използваме личните данни само когато законът ни позволява. Най-често използваме личните Ви данни при следните обстоятелства:

 

         Когато трябва да изпълним условия по договор, който ще или сме сключили с Вас.

         Когато е необходимо за законните ни интереси (или тези на трета страна) и интереси и основни права на идентифицирани лица, нямат преимущество пред тези интереси.

         Когато е необходимо да изпълним задължение, предвидено в закон или подзаконов акт.

 

Като цяло не се позоваваме на съгласието като правно основание за обработване на личните данни освен във връзка с изпращане на директни рекламни съобщения от трета страна по електронна поща или текстово съобщение. Съгласие за получаване на рекламни съобщения може да бъде оттеглено по всяко време, като се свържете с нас.

 

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ  

 

По-долу в табличен вид сме представили описание на всички начини, по които планираме да използваме личните Ви данни, и на правните основания, на които се позоваваме. Посочили сме също законните ни интереси, когато е приложимо.

 

Моля да имате предвид, че може да обработваме Ваши лични данни на повече от едно законово основание, в зависимост от специфичната причина поради която ползваме Вашите данни. Свържете се с нас, ако Ви е необходима повече информация относно конкретно правно основание, на което се позоваваме за обработване на личните Ви данни, когато в таблицата по-долу е посочено повече от едно основание.

 

 

 

Цел/Дейност

 

 

 

Вид данни

 

 

 

Правно основание за обработване, включително основанието на законния интерес

 

 

 

Регистриране на нов клиент

 

 

 

(а)Самоличност на потребител

(б) Контакт

 

 

 

Изпълнение на договор

 

 

За обработване и доставяне на поръчка /или предоставяне на услуги, включително:

(a) Управление на плащания, комисиони и такси

(б) Събиране и възстановяване на дължимите ни суми

 

 

 

(a)     Самоличност на потребител

 

(б) Контакт

(в) Финансови

(г) Сделка

(д) Маркетинг и комуникация

 

 

 

(a) Изпълнение на договор

(б) Необходимо за законните ни интереси (за възстановяване на дължимите ни суми)

 

 

 

За управление на взаимоотношенията ни с Вас, което включва:

(a) Уведомяване за промени в нашите условия или политиката за поверителност

(б) Молба да се напише отзив или да се участва в анкета

 

 

 

 

(a)     Самоличност на потребител

(б) Контакт

(в) Профил на потребител

(г) Маркетинг и комуникация

 

 

 

(a) Изпълнение на договор

(б) Необходимо за изпълнение на законово задължение

(в) Необходимо за законните ни интереси (актуализиране на регистрите ни и изследване на начина, по който клиентите използват нашите продукти/услуги)

 

 

 

За да Ви дадем възможност да участвате в тегленето на награди, конкурс или да попълните анкета

 

 

(а) Самоличност на потребител

(б) Контакт

(в) Профил на потребител

(г) Ползване

(д) Маркетинг и комуникация

 

 

 

(a) Изпълнение на договор

(б) Необходимо за законните ни интереси (изследване на начина, по който клиентите използват нашите продукти/услуги, за разработването им и развиване на бизнеса ни)

 

 

 

Администриране и защита на бизнеса и уеб сайта ни (включително отстраняване на неизправност, анализ на данни, тестване, поддръжка на системата, техническо обслужване, отчитане и хостване на данни, подобряване на продукти, развитие на продукти)

 

 

 

(a) Самоличност на потребител

(б) Контакт

(в) Технически

 

 

 

(a) Необходимо за законните ни интереси (за осъществяване на дейността ни, предоставяне на услуги по управление и информационни технологии, сигурност на мрежата, предотвратяване на измама и в контекста на преобразуване на дружество или преструктуриране на групата)

(б) Необходимо за изпълнение на законово задължение

 

 

 

За доставяне на определено съдържание на уеб сайта и реклами, измерване на ефективността от рекламите доставяни до Вас.

 

 

(a)     Самоличност на потребител

(б) Контакт

(в) Профил

(г) Ползване

(д) Маркетинг и комуникация

(е) Технически

 

 

 

Необходимо за законните ни интереси (да разберем как клиентите ползват нашите продукти и услуги, за развитието на бизнеса ни и за представяне на нашата маркетингова стратегия)

 

 

 

За използване на анализи на данни с цел подобряване на нашите продукти/услуги, маркетинг, връзки със и качествено обслужване на клиентите ни

 

 

 

(a) Технически

(б) Ползване

 

 

 

Необходимо за законните ни интереси (определяне на видовете клиенти за нашите продукти и услуги, за поддържане на актуалността и съответствието на уебсайта, за развитието на бизнеса ни и за насочване на нашата маркетингова стратегия)

 

 

 

За да отправяме предложения и препоръки за стоки или услуги, които може да представляват интерес за Вас

 

 

 

(b)     Самоличност на потребител

(б) Контакт

(в) Технически

(г) Ползване

(д) Профил

 

 

 

 

Необходимо за законните ни интереси (за разработване на нашите продукти/услуги и развитието на бизнеса ни)

 

 

 

 

ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ОТ НАС  

 

Може да използваме Вашите данни за самоличност и контакт, технически данни, данни за ползване и за профила, за да добием представа за това какво искате или от какво се нуждаете, или какво може да представлява интерес за Вас. По този начин решаваме кои продукти, услуги и оферти може да са полезни (това наричаме „маркетинг“).

 

Вие ще получавате рекламни съобщения от нас, ако сте поискали информация от нас или сте закупили продукти и услуги, ако сте ни предоставили данни, когато сте участвали в конкурс или сте се регистрирали за промоция или във всеки случай, когато не сте се отказали от получаване на рекламни съобщения

 

МАРКЕТИНГ НА ТРЕТА СТРАНА  

Ще поискаме изричното Ви съгласие, преди да споделим лични данни с компания, извън нашите свързани дружества на Солера, за маркетингови цели.

 

ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ СЪОБЩЕНИЯ  

 

Вие може да поискате от нас или от трети страни преустановяване на изпращането на рекламни съобщения като свържете с нас по всяко време. Оттеглянето на съгласието за получаване на тези рекламни съобщения не засяга обработването на личните данни от наша страна за други немаркетингови цели като предоставяне на продукт/услуга, регистрация за гаранции, или други сделки.

 

БИСКВИТКИ

 

В определени случаи, може да настроите браузъра си да отказва ползването на бисквитки. Ако деактивирате или откажете ползването на бисквитки, моля да имате предвид, че някои фунцкии на уебсайте, може да бъдат недостъпни или да не функционират правитлно. За повече информация относно ползваните бисквитки, моля да се запознаете с политиката ни за ползване на бисквитки. Тук.

 

ПРОМЯНА НА ЦЕЛТА  

 

Ще използваме личните данни, които управляваме, само за целите, за които ги събираме, освен ако нямаме основание да смятаме, че е необходимо да ги използваме по друга причина и причината е съвместима с първоначалната цел. Ако искате да получите информация за това по какъв начин обработването за новата цел е съвместимо с първоначалната цел, свържете се с нас.

 

Когато трябва да използваме лични данни за друга, несвързана цел, ще Ви уведомим и ще посочим правното основание, което ни позволява това или ще поискаме съгласие за това.

 

Обръщаме Ви внимание, че може да обработваме лични данни без Ваше знание или съгласие в съответствие с горепосочените правила, когато това се изисква или разрешава от закона.

 

 

5.  РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ  

 

За изпълнение на целите, посочени в раздел 4, може да се наложи да споделим лични данни със страните упоменати по-долу:

 

  • Вътрешни трети страни както са описани в Речника.
  • Външни трети страни както са описани в Речника
  • Трети страни, на които може да продадем, прехвърлим или слеем нашето дружество или част от него или активите. Друга възможност е да придобием други дружества или да се слеем с тях. Ако настъпи промяна в дружеството ни, новите собственици може да използват личните данни по същия начин, както е посочено в това съобщение за поверителност.

Изискваме от всички трети страни да зачитат сигурността на личните данни и да ги обработват в съответствие със закона. Не позволяваме нашите външни доставчици на услуги да използват личните данни за свои цели и им разрешаваме да обработват личните данни за определените цели и в съответствие с указанията ни.

 

 

6.  МЕЖДУНАРОДНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ  

 

Ние сме част от глобално семейство компании, които заедно работят под името Solera. Освен ако не е изрично договорено друго с администратора на данни, личните данни могат да бъдат прехвърляни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) в други държави като САЩ, Индия, Мексико, Мавриций, Северна Македония и Беларус.

 

 

7.  СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ  

 

Въведохме необходимите мерки за сигурност, за да предотвратим случайна загуба, неправомерно използване или достъп, промяна или разкриване на лични данни. Освен това ограничаваме достъпа до лични данни само до служителите, представителите, подизпълнителите и други трети страни, чиято дейност налага да имат достъп до тях. Те ще обработват Ваши лиучни данни на база нашите инструкции и са обвързани със задължение за поверителност.

 

Въведохме процедури за разрешаване на всякакви потенциални нарушения на сигурността на личните данни и ще уведомим Вас и съответния регулаторен орган за нарушението, когато сме задължени за това по закон.

 

 

 

8.  ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИ  

 

КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?  

 

Личните Ви данни ще бъдат запазени само за времето, необходимо за осъществяването на целите, за които ги събираме, включително за изпълнението на всякакви законови, счетоводни или отчетни изисквания.

 

При определянето на подходящия период на запазване на личните данни вземаме предвид количеството, естеството и нивото на поверителност на личните данни, потенциалния риск от вреди, причинени от неправомерно използване или разкриване на личните Ви данни, целите, за които обработваме личните данни, и дали може да изпълним тези цели по друг начин, както и приложимите законови изисквания.

 

Подробности относно периодите на запазване за различните аспекти на личните Ви данни се съдържат в политиката ни относно запазването, която може да поискате от нас.

 

По-конкретно, но без да се ограничава общият характер на гореизложеното, по закон сме длъжни да съхраняваме основна информация за клиентите си (включително данни за контакт, самоличност, финансови данни и данни за сделките) най-малко 5 години след като престанат да бъдат наши клиенти, за целите на данъчна отчетност, финансови проверки и съхраняване на документация.

 

В определени приложими случаи може да поискате да изтрием данните Ви – за повече информация вж. Искане за изтриване по-долу.

 

При определени обстоятелства може да направим личните данни анонимни (така че повече да не могат да бъдат свързвани с определено лице) за изследователски или статистически цели, като в този случай може да използваме тази информация за неопределено време, без да е необходимо да Ви уведомяваме.

 

 

9.  ЗАКОНОВИТЕ ВИ ПРАВА  

 

При определени обстоятелства имате права във връзка с личните си данни съгласно законодателството за защита на данните. Вж. Речника по-долу за по-подробно обяснение на тези права:

 

·        Искане за достъп до личните Ви данни

·        Искане за коригиране на личните Ви данни

·        Искане за изтриване на личните Ви данни

·        Възражение срещу обработване на личните Ви данни

·        Искане за ограничаване на обработването на личните Ви данни

·        Искане за предаване на личните Ви данни

·        Право на оттегляне на съгласието

 

Ако искате да упражните някое от горепосочените права, моля да се свържете с нас чрез контактите упоменати по-горе.

 

НЕ СЕ ИЗИКСВА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА

 

Не се изисква заплащане на такса за достъп до лични данни (или за упражняване на което и да е друго право). Въпреки това може да Ви таксуваме, в случай че искането Ви очевидно е неоснователно, многократно или прекомерно. В тези случаи, може и да откажем изпълнение на искането Ви

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПОИСКАМЕ

 

Може да поискаме информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и правото Ви на достъп до лични данни (или да упражните някое от другите Ви права). Това представлява мярка за сигурност с цел гарантиране, че лични данни няма да бъдат разкривани на лица, които нямат право да ги получат. Може също да се свържем със заявителя, за да поискаме допълнителна информация, във връзка с искането Ви за да намалим времето за отговор.

 

 

 

 

СРОК ЗА ОТГОВОР  

 

Стремим се да отговаряме на всички правомерни искания в срок до един месец. Това може да отнеме повече от месец, ако искането Ви е сложно или сте направили няколко искания. В тези случаи ще Ви уведомим.

 

 

10. РЕЧНИК

 

ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ

 

Законен Интерес означава нашия бизнес интерес при провеждането и управлението на нашия бизнес, позволяващо ни да предоставим на Вас и на пазара най-добрите продукти/услуги по най-добър и сигурен начин. Ние отчитаме всяко потенциално влияние върху Вас (позитивно и негативно) и Вашите права преди да обработваме Вашите лични данни съгласно нашия законен интерес. Ние не използваме Вашите лични данни за дейности, при които нашия интерес не взема под внимание влиянието върху Вас (освен ако нямаме вашето съгласие или по друга причина се изисква или е разрешено от закона) Може да получите допълнителна информация за това как правим оценка на законния интерес към потенциалното влияние върху Вас по отношение на специфичнидейности, като се свържете с нас.

 

Изпълнение на договор означава обработване на Вашите данни, когато е необходимо за изпълнението на договора , по който сте страна или за предприемане на стъпки във Ваш интерес, преди сключването на такъв договор.

 

Изпълнение на законово или регулаторно задължение означава обработване на Вашите лични данни, когато е необходимо да се изпълни законово или регулаторно задължение.

 


ТРЕТИ СТРАНИ

 

Вътрешни Трети Страни

 

Други дружества от групата на Solera, които действат като съвместни администратори или обработващи данни, предоставят услуги по администриране на системата и предоставят информационни доклади.


Външни Трети Страни

 

·        Доставчици на услуги, действащи като обработващи, които предоставят ИТ услуги и услуги по администриране на системата.

·        Професионални консултанти, които действат като обработващи или съвместни администратори, включително адвокати, банки, одитори и застрахователи, които предоставят консултантски, банкови, правни, застрахователни и счетоводни услуги.

·        Приходни и митнически агенции, регулаторни органи и други институции, които действат като обработващи или съвместни администратори, които изискват отчитане на обработката, финансовите и други дейности.

 

 

ЗАКОНОВИТЕ ВИ ПРАВА

 

         Искане за достъп до личните Ви данни (познато като Искане за достъп до информация) Това Ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме, и да се уверите, че ги обработваме законно.

         Искане за коригиране на личните Ви данни. Това Ви дава възможност да коригирате непълни или неточни данни за Вас, които съхраняваме, като ние може да поискаме да се убедим в коректността на новите данни, които предоставяте.

         Искане за изтриване на личните Ви данни.  Това Ви дава възможност да поискате да изтрием или премахнем лични данни, когато няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме, когато успешно е прието Ваше възражение срещу обработването, когато неправомерно сме обработвали Ваша информация или когато сме задължени съгласно националното законодателство. Моля да имате предвид, че не винаги може да се съобразим с искането за изтриване съгласно специфични законови причини, за които ще Ви информираме при обратването на Вашето искане.

       Възражение срещу обработване на личните Ви данни когато се позоваваме на законен интерес (или законен интерес на трета страна) и са засегнати Ваши основни права и свободи. Имате право на възражение и когато обработваме личните Ви данни за целите на директен маркетинг. В някои случаи може да докажем, че имаме неоспорими законни интереси да обработваме Вашата информация, които са с преимущество пред Вашите права и свободи.

 

       Искане за ограничаване на обработването на личните Ви данни. Това Ви дава възможност да поискате да прекратим обработването на личните Ви данни в следните случаи: (a) да установим точността на данните; (б) когато използването е неправомерно, но не искате да ги изтрием; (в) когато искате да запазим данните, ако не ги изискваме вече, за да установите, упражните или защитите правни претенции; или (г) сте възразили срещу използването им, но ние трябва да проверим дали имаме законни основания да ги използваме.

 

       Искане за предаване на личните Ви данни на Вас или на трета страна. Ще предоставим личните Ви данни на Вас или на избрана от Вас трета страна в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това право може да се упражни само по отношение на автоматична информация, за чието използване сте дали първоначално съгласието си, или когато използваме информацията за изпълнение на договор с Вас.

 

       Право на оттегляне на съгласието, когато разчитаме на съгласие за обрабтоката на Вашите лични данни. Това не засяга законосъобразността на извършеното обработване преди да оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, може да не бъдем в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги. Ще Ви предупредим, ако случаят е такъв, когато оттегляте съгласието си.

 

 

 

Контакти

обратна връзка

обратна връзка
Желаете да се свържем с Вас? Просто попълнете и изпратете.

Страница: