Общи условия

 

 

 

Общи условия за ползване на АУТОонлайн решения

 

 

ЧАСТ 1: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Раздел 1:  Обхват на ОУ

 

1.       Настоящите Общи условия (“ОУ”) излагат основните принципи на търговските взаимоотношения между Аудатекс Саутийст Юръп ЕООД, предоставящо услугите на АУТОонлайн за България (наричано по нататък АУТОонлайн) и Потребителите (съгласно определението по-долу) на онлайн платформата, предоставяна от АУТОонлайн на адрес: www.autoonline.de (www.autoonline.bg) за (1.) борса на увредени при злополука автомобили и употребявани автомобили („борса автомобили с щети“) и (2.) борса на автомобили от автопаркове („флот пазар“). Борсата Автомобили с щети и платформата за флот пазар поотделно са наричани по-нататък „платформа”, а заедно „платформи”. Търговските взаимоотношения между АУТОонлайн и Потребителите ще се основават на Договор за ползване на  АУТОонлайн Решения („Договор за ползване“). 

 

 

2.       АУТОонлайн предоставя платформите, на които потребителите, след успешна регистрация и в съответствие с настоящите ОУ, могат да рекламират автомобили или да участват в наддавания за публикувани автомобили по време на срока на действие на Договора за ползване. АУТОонлайн не става договорна страна по договорите за покупко-продажба на автомобили чрез платформата, а единствено предоставя платформите като доставчик на услуги.

 

3.       Потребители на платформата са:

 

a.       физически или юридически лица, които ползват борсата Автомобили с щети и/или платформата за флот пазар, за да предлагат автомобили за продажба (наричани по-нататъкПродавачи“).

б.       юридически лица, които ползват борсата Автомобили с щети и/или платформата за флот пазар, за да закупят автомобили, предлагани на платформите (наричани по-нататъкКупувачи“)

 

Продавачите и Купувачите заедно са наричани по-нататък Потребители“.

 

AUTOonline_Str-Auto_Solera_gross4.       Освен правилата за участие, договорени между АУТОонлайн и Потребителя на платформата, настоящите ОУ може да се прилагат и за всички договори за покупко-продажба, сключени в резултат на ползването на платформите между съответния Купувач и Продавач (“Договор за покупко-продажба на употребяван автомобил“).

 

 

5.       Различни, противоречащи или допълнителни Условия няма да са част от договора с АУТОонлайн, освен ако АУТОонлайн изрично даде съгласието си в писмена форма. АУТОонлайн изрично възразява срещу всякакви  противоречащи изявления на договорните партньори, които препращат към техни собствени Условия.

 

6.       Настоящите ОУ се състоят от следните части:

 

Част 1: Общи разпоредби (1-8)

Част 2: Процедура на платформите (10-12)

Описание на процедурата

Специални задължения на Продавача

Специални задължения на Купувача

Част 3: Разпоредби, прилагани при Договори за покупко-продажба на употребявани автомобили (13-14)

Част 4: Специални разпоредби за международна търговия (15-19)

Част 5: Специални разпоредби за ангажиране на AUTOonline Operations GmbH & Co. KG (20)

Част 6: Заключителни разпоредби (21-24).

 

Раздел 2:  Допускане до платформите, спиране и прекратяване

 

1.       За ползването на платформите са необходими надлежна регистрация на Потребителя, който вярно предоставя цялата изисквана информация в регистрационнa форма, и сключване на договор с АУТОонлайн. Прилагат се и следните ограничения:

 

a.       До борсата автомобили с щети и платформата за флот пазар, както следва се допускат само лицензирани фирми за рециклиране на автомобили, автосервизи, дилъри на автомобили, застрахователи и търговци на автомобили, както и други юридически лица. Всички купувачи трябва да имат регистрация по ЗДДС.

б.       До платформата за флот пазар като Продавачи се допускат флот оператори, банки, производители и вносители на автомобили, лизингови дружества, държавни органи, собствени автопаркове, застрахователи и синдици и др.

 

2.       Потребителят е длъжен незабавно да уведомява по имейл (info@autoonline.bg) АУТОонлайн за промени в информацията, изисквана при регистрация. Освен това, АУТОонлайн има право да преглежда информацията по всяко време и да дава отказ по заявления за достъп до платформите, без да посочва причина за това.

 

 

3.       Дори след предоставяне на достъп на даден Потребител, АУТОонлайн има право да наложи следните санкции, ако съществуват индикации, че Потребителят може да наруши законови разпоредби или настоящите ОУ, права на трета страна или други законови интереси на АУТОонлайн или на други Потребители:

 

• заличаване на автомобили, предлагани в платформите, или на оферти за купуване на автомобили, подадени в платформите;

 

временно спиране на достъпа на Потребителя;

 

окончателно спиране на достъпа на Потребителя и незабавно прекратяване на Договора за ползване.

 

В случай на окончателно спиране Потребителят няма право на възстановяване на достъпа до платформите. След отнемане на достъпа Потребителят няма право да ползва платформите под друго име или да се регистрира отново.

 

4.       АУТОонлайн може да наложи санкциите по раздел 2 (3), по-специално при следните обстоятелства:

 

Потребители на борсата автомобили с щети заобикалят разпоредбите на раздел 2 (1a) като Купувачи използват Продавач, за да рекламират увредени при злополука автомобили, или Продавачи рекламират увредени при злополука автомобили от името на Купувачи;

 

подтикване с умисъл или по груба небрежност да се обявяват неверни данни от страна на Продавача;

 

• забава с повече от 2 седмици на плащането на Потребителската такса или таксата за закупен автомобил;

 

• забава на Потребителя да плати на АУТОонлайн договорни обезщетения или неустойки;

 

• многократни случаи на забава да се платят или вземат автомобили или други активи, продадени чрез платформите,

 

 

• липса или пропуск в изискванията за допускане до платформата;

 

• злоупотреба с потребителското име и/или паролата на Потребителя;

 

• нарушаване на приложими закони или права на трета страна, когато това засяга интересите на АУТОонлайн, по-специално по отношение на лоялността и надеждността на търговията чрез платформите;

 

• многократни случаи на неспазване на задълженията по раздел 12 от ОУ;

 

образуване на производство по несъстоятелност или отказ да се образува такова производство поради недостатъчни активи и прекратяване на търговската дейност;

 

• ползване на платформата не по предназначение;

 

създаване и/или развиване на маркетинг платформа в пряка или непряка конкуренция с АУТОонлайн;

 

Потребителят нарушава разпоредбите на настоящите ОУ или Договора за ползване.

 

АУТОонлайн изрично си запазва правото да претендира обезщетение за нанесени вреди поради неизпълнение на някоя от точките на настоящите ОУ.

 

5.          АУТОонлайн има право да спре достъпа на Потребителя и/или да прекрати Договора за ползване съгласно и в съответствие с раздел 2, като уведоми Потребителя за спирането и/или прекратяването в писмена форма или по имейл. Спирането и/или прекратяването влизат в сила без да се дължи друго уведомление.

 

 

6.       Потребителят може да прекрати Договора за ползване по всяко време. За прекратяването се изисква писмено уведомление.

 

 

Раздел 3:  Права на Потребителите за ползване

 

1.       При регистрация в платформата на Потребителя се предоставя необходимия софтуер или достъп до съответния уебсайт за пазара, за който има разрешение. АУТОонлайн предоставя на Потребителя непрехвърлимо просто право на ползване за срока на насрещните търговски взаимоотношения, което се ограничава до целите на надлежно ползване на услугите на АУТОонлайн в съответствие с разпоредбите.

 

 

2.       Строго се забранява предоставянето на потребителското име и информацията за достъп на трета страна. Всяко нарушение води до незабавно спиране на достъпа на Потребителя. АУТОонлайн си запазва правото да търси обезщетение за вреди в такива случаи. Всеки Потребител носи отговорност за неразкриването на неговата информация за достъп.

 

 

3.       АУТОонлайн не предоставя авторски или други права върху интелектуална собственост. Това включва по-специално всички настоящи и бъдещи оферти, софтуера и съответните указания и документация.

 

4.       Емблемата на АУТОонлайн и свързаните надписи ”Всяка кола е победител“ (Every cars a winner“)  и ”Експертите по СТОЙНОСТТА(The VALUE Experts“) могат да се използват само с предварителното писмено съгласие на АУТОонлайн и при посочените ограничения.   

 

5.           АУТОонлайн полага усилия да осигури максимално постижимата системна сигурност. Правото на Потребителите да ползват платформите обаче е ограничено до настоящото

технологично ниво. Освен това са възможни забавяния или сривове на системата, особено по време на профилактика на сървъра или софтуера, използвани от АУТОонлайн. Ето защо АУТОонлайн ограничава своите услуги в определени моменти, когато това е необходимо, за да се обезпечи сигурността на сървъра или за да се извърши техническа поддръжка. В такива случаи, АУТОонлайн ще се стреми да отчита законовите интереси на Потребителите на платформите, например чрез извършване на техническата поддръжка извън обичайното работно време или чрез изпращане на предизвестие до Потребителите по подходящ начин. В случай на непредвиден срив на системата се прилагат и принципите на АУТОонлайн за справяне със системни сривове. Горната разпоредба обаче не засяга ограничаването на отговорността на АУТОонлайн, регламентирано в раздел 8.

 

Раздел 4:  Правно положение на АУТОонлайн по отношение на продаваните стоки

 

1.       Договарящите страни отчитат обстоятелството, че автомобилите, допълнителните принадлежности и други стоки, предлагани за продажба на платформите, не са собственост на АУТОонлайн.

 

2.       АУТОонлайн не става страна по Договорите за покупко-продажба на употребявани автомобили, допълнителни принадлежности или други стоки, предлагани на платформите. АУТОонлайн не дава декларации за продажбата или покупката на автомобили от свое име.

 

3.       Тъй като АУТОонлайн в нито един момент не е собственик на автомобилите или артикулите за продажба чрез наддаване, АУТОонлайн не поема отговорност за състоянието на тези автомобили или активи. АУТОонлайн не извършва технически и/или визуален преглед на същите. Описанието на състоянието на автомобила/артикула се основава изцяло на информацията, предоставена от Продавача.

 

Раздел 5:  Цени

 

1.           За ползването на платформите се дължат определени такси, предвидени в Договора за ползване. 

 

2.           АУТОонлайн може да извършва годишна актуализация на цените. В такъв случай Потребителят трябва да бъде уведомен за горепосоченото увеличение поне един месец предварително. 

 

Раздел 6:  Плащане

 

1.       Всички издадени от АУТОонлайн фактури са платими в срок до четиринадесет (14) дни от датата на фактурата, без никакви удръжки. При забавено плащане се прилагат законовите разпоредби. АУТОонлайн има право да събира просрочените вземания посредством всички разрешени от закона възможности.

 

2.       Всички възражения по издадена от АУТОонлайн фактура трябва да се отправят до АУТОонлайн и да бъдат подадени в писмена форма в срок до десет (10) работни дни след получаването й.

 

 

Раздел 7:  Защита на данни

 

1.           Процедурата, използвана за платформите и администрирането на данни, се извършва в съответствие с нормативната уредба за защита на данните. Потребителите са информирани и приемат, че въведените от тях данни и подадените оферти могат да се разпространяват, използват, предават и съхраняват за търговски цели, при условие че тези дейности попадат в обхвата на администриране на общи данни и се извършват надлежно и професионално. Потребителите на платформата и АУТОонлайн ще третират всички данни с възможно най-висока степен на поверителност.

 

 

2.          Потребителят приема, че предаването на данни се осъществява чрез интернет. Въпреки шифроването, сигурността на данните не може да бъде напълно гарантирана. Потребителят се съгласява с това и няма да предявява никакви претенции срещу АУТОонлайн, поради възможен (неразрешен) достъп на (неоправомощени) трети страни до предаването на данни. Потребителят освобождава и предпазва АУТОонлайн от отговорност по всякакви такива възможни искове от страна на Потребители на АУТОонлайн.

 

3.          Всички данни и цялата информация са поверителни и никоя от страните по Договора за ползване не може да ги предоставя или чрез бездействие да позволява да бъдат достъпни за трети страни по време на срока на Договора за ползване или след изтичането му, освен на дружествата от групата на АУТОонлайн и техните лицензирани потребители.

 

 

 

 

Раздел 8: Статистически данни и системни данни

 

1.          Потребителят се съгласява, че ползваните от него Услуги могат да създадат записи от електронни данни („Системни данни”). Освен това Потребителят приема, че АУТОонлайн има безсрочно и изключително право да ползва Системните данни по своя преценка. По-специално да ги предоставя на дружествата от групата на АУТОонлайн и техните лицензирани потребители.

 

2.          Потребителят може да създава статистическа информация въз основа на ползването на Услугите. Потребителят има право да ползва тази информация за вътрешни цели.

 

3.          Потребителят предоставя на АУТОонлайн и при искане от страна на АУТОонлайн ще продължи да предоставя статистически данни, които са събрани, създадени и обработени („Статистически данни”) въз основа на ползването на Услугите. АУТОонлайн и дружествата от групата на АУТОонлайн имат безсрочно и изключително право, без заплащане на роялти, да използват Статистическите данни по преценка на АУТОонлайн, по-специално да ги използват за търговски цели.

 

 

 

Раздел 9: Отговорност

 

1.       АУТОонлайн не поема отговорност за верността и пълнотата или пригодността на данните, въведени от Потребителите. АУТОонлайн не поема отговорност също така и за влошено качество на снимки, предоставени от Продавачите.

 

2.          Освен това АУТОонлайн не носи отговорност за конкретното съдържание на Договорите за покупко-продажба на употребявани автомобили, сключени между Потребителите, тъй като Потребителите могат сами свободно да определят съдържанието на горепосочените договори, например чрез добавяне на съответни коментари на екрана за въвеждане. Затова АУТОонлайн не поема отговорност за законосъобразността на клаузата „без гаранция” ("caveat emptor" - на риск на Купувача) в отделните случаи, както е посочено в раздел 12.

 

3.       Договорната и законовата отговорност на АУТОонлайн за обезщетение се ограничава до вредите, причинени умишлено и поради груба небрежност, само в случаите, в които това е доказано по безспорен начин.

 

4.       Горепосочените изключвания на отговорността и ограничения не се прилагат, когато АУТОонлайн изрично е поело отговорност или когато вредите са в резултат от телесни повреди или когато се прилагат задължителни законови разпоредби.

 

 

 

 

 

ЧАСТ 2: ПРОЦЕДУРИ НА ПЛАТФОРМИТЕ / СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКА-ПРОДАЖБА / СПEЦИАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧИТЕ И КУПУВАЧИТЕ

 

 

Раздел 10:  Общи правила за платформите / Сключване на договори за покупко-продажба

 

 

1.       Продавачът публикува автомобили, части, допълнителни принадлежности или други артикули за продажба в платформите, съгласно договорно споразумение с АУТОонлайн.

 

2.       Процедурата по наддаване продължава за срок, определен от Продавача.

 

 

3.       Купувачът е обвързан от подадената оферта за срок от 21 дни след приключване на наддаването или след крайния срок на наддаването за съответния автомобил, освен ако в дадения случай по изключение са посочени по-кратки или по-дълги крайни срокове.

 

4.          Регистрирани Купувачи могат да виждат предложените автомобили, части и др. за наддаване, след влизане в платформата. Купувачът предварително се съгласява с всякакви допълнителни съобщения в различна подходяща форма (напр. Pop up съобщения в самата платформа, електронна поща, пощенско известие, телефонно обаждане), изпратени от АУТОонлайн или упълномощена трета страна.

 

5.          На платформата за флот пазар, Продавачът определя в своя профил дали иска да предлага

автомобилите за продажба на всички купувачи, които ползват тази платформа, или само на избрана група от купувачи.

 

5.          Купувачът избира и подава оферта за автомобил или друг актив, към който проявява интерес. С подаването на оферта Купувачът прави обвързващо предложение за покупка към неизвестния собственик или Продавач, упълномощен да се разпорежда с автомобила. Без да се засягат други разпоредби от настоящите ОУ и Договора за ползване, Купувачът изрично се задължава пред АУТОонлайн да спази условията на офертата си, съгласно упоменатия срок на обвързаност в раздел 10 т.3.

 

6.           След изтичане на крайния срок на наддаването, Продавачът може да установи най-високите оферти за обявения от него автомобил или друг актив. Договорът за покупко-продажба не се сключва, докато офертата не бъде изрично приета след като бъде прегледана от собственика на автомобила или от Продавача, когато последният е упълномощен да се разпорежда с автомобила. Нито Продавачът, нито собственикът на автомобила са длъжни да приемат предложените от Купувача оферти.

 

 

7.          В случай, че собственикът приеме предложението на купувача, АУТОонлайн уведомява купувача чрез СМС или имейл, като считано от датата на уведомление започва да тече двуседмичен срок за взимане на автомобила, обект на сделката. Телефон за връзка и имейл са посочени в Договора за ползване на АУТОонлайн, подписан между Купувача и АУТОонлайн.

 

8.       Потребителите се задължават да сключат Договора за покупко-продажба на употребяван автомобил във формата и със съдържанието, предвидени в приложимите закони, а Купувачът се задължава да приеме автомобила в състоянието описано в обявата своевременно след като получи потвърждение по надлежния ред.

 

9.       Ако Купувачът наруши задължението си по настоящите ОУ за заплащане и взимане на потвърден за продажба автомобил и поради това Договорът за покупко-продажба на употребяван автомобил не може да се сключи или отпадне окончателно и Продавачът приеме офертата на друг Купувач, АУТОонлайн обикновено възстановява на Продавача разликата между първоначалната оферта на неизправния купувач и тази на другия Купувач, така че Продавачът в крайна сметка да получи покупната цена, която би получил, ако неизправният Купувач не e нарушил задължението си. В такъв случай

некоректният Купувач е длъжен незабавно да

възстанови на АУТОонлайн заплатената разлика след издаване на фактура от АУТОонлай. В случай на отказ, АУТОонлайн прекратява достъпа на некоректния Купувач и използва всички законни начини за събиране на вземания, регламентирани от Българското законодателство.

 

Раздел 11:  Специални задължения на Продавача

 

1.       При публикуване на обекта, Продавачът гарантира своевременното представяне на пълни и точни данни за автомобилите или други стоки, предлагани за продажба; всички тези данни се изпращат на АУТОонлайн преди започване на рекламирането на артикула. Предоставените данни трябва да включват и всички технически характеристики и всички съществуващи недостатъци (технически и визуални). Увредени при злополука автомобили се отбелязват отделно. За да се постигне максимално висока продажна цена, АУТОонлайн препоръчва на Продавача да осигури описание на състоянието на автомобила от независим експерт. АУТОонлайн не поема отговорност за данните, предоставени от оферента или Продавача.

 

2.           Продавачът предоставя на АУТОонлайн най-малко 4 снимки (поне 1 на интериора), придружени от подробно актуално описание на състоянието на автомобила и всички съществени данни за автомобила (вкл. дата на първа регистрация и др.) в цифров формат (напр. Excel или Word файл).

 

 

3.       Продавачът дава гаранция на АУТОонлайн и на купувача, че автомобилът не е обременен с права на трети страни. Продавачът гарантира, че има право да обявява автомобилите на платформите; това включва и правото да използва снимките за обявите на платформата.

 

 

4.           Когато трета страна предяви претенция срещу АУТОонлайн във връзка с предлагането на даден автомобил, по-специално поради неправилно описание на автомобила или липса на пълномощията по точка 3 по-горе, или поради друго нарушение на гаранция или задължения от страна на Продавача във връзка с предлагането или продажбата на автомобил, Продавачът предварително приема да предпазва АУТОонлайн изцяло от отговорност по такива претенции.

 

Раздел 12:  Специални задължения на Купувача

 

1.       Купувачът приема, че съществена характеристика на основния бизнес модел на платформата е фактът, че обявените на нея автомобили или активи обикновено се продават без отговорност за материални дефекти. Затова Купувачът е длъжен сам да направи това като включи клауза без гаранция в своята оферта, съгласно раздел 12 или като приеме клаузабез гаранция, използвана от Продавача.

 

 

2.       Освен това Купувачът приема, че подава оферта за предлаганите на платформите автомобили на непознат за него Продавач и по този начин декларира, че субектът на контрагента няма значение за него.

 

3.       Ако даден Договор за покупко-продажба на употребяван автомобил е сключен, съгласно горепосочените разпоредби, Купувачът е също така задължен пред АУТОонлайн да вземе автомобила от посоченото място за своя сметка и без забавяне, но не по-късно от 5 (пет) работни дни след сключване на Договора за покупко-продажба (потвърждение за продажба) на употребяван автомобил и/или след издадена фактура, когато плащането е по банков път. При всички случаи, автомобилът трябва да се вземе от мястото, където го съхранява Продавачът, след предварителното му заплащане, но не по-късно от 14 дни от получаването на потвърждението за продажба.

 

 

 

Част 3: РАЗПОРЕДБИ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ

 

Раздел 13:  Клауза без гаранция

 

1.       На платформите се обявяват единствено употребявани автомобили, предлагани за продажба на купувачи търговци. Освен ако съответният Продавач посочи друго за определени автомобили, всички автомобили, предлагани за продажба на платформите, се продават без гаранция. Това обаче не се отнася за искове за обезщетение по отговорност за съществени недостатъци, причинени от умишлено нарушаване или нарушаване поради груба небрежност на задълженията на Продавача, или за искове вследствие причиняване на телесни повреди.

 

2.           Купувачът е длъжен да отправя всички жалби и коментари относно закупен от него автомобил първо до АУТОонлайн в момента на вземането на автомобила, като по този начин дава възможност на АУТОонлайн да провери дали някои проблеми не могат да се разрешат лесно и бързо на място. АУТОонлайн обаче няма право да получава декларации вместо Продавача. Затова Купувачът трябва да отправя оплаквания, становища или други съобщения във връзка с Договора за покупко-продажба на употребяван автомобил директно до Продавача в писмена форма. Оплаквания и коментари, относно състоянието на автомобила  получени от АУТОонлайн след взимането му, няма да бъдат разглеждани

 

Раздел 14: Прекратяване на регистрацията на автомобила и сваляне на лепящи се надписи

 

Купувачът е длъжен да прекрати регистрацията на автомобила за своя сметка в срок до три работни дни от сключване на Договора за покупко-продажба на употребяван автомобил, когато това се изисква от Продавача. Ако е необходимо, Купувачът също така отстранява за своя сметка и в същия срок всички надписи по автомобила като например стикери. По искане на Продавача Купувачът трябва да представи съответните доказателства за това. Всички разходи по прехвърлянето на автомобила са за сметка на Купувача.

 

 

ЧАСТ 4: МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ – СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Раздел 15:  Участие в международна търговия

 

 

1.       В различните държави дружествата, които са корпоративно свързани с АУТОонлайн  (наричани по-нататък Дъщерно дружество на АУТОонлайн), оперират маркетинг платформи сходни с борсата автомобили с щети и/или платформата за флот пазар (наричани по-нататък „Чуждестранни платформи”).

 

2.       Ако Потребител сключи договор с АУТОонлайн за участие в „Международна търговия”, АУТОонлайн ще даде възможност на този Потребител

 

a)     ако е Продавач, да използва и тези платформи с цел продажба на отделно оправомощени Купувачи на Чуждестранните платформи (наричано по-нататък Процедура за международна продажба”), и

 

 

б)  ако е Купувач, да използва Чуждестранните платформи, включени в Международна търговия, за да подава оферти за автомобили, предлагани на тях за международна търговия (наричано по-нататък Международна процедура по наддаване”).

 

 

 

 

3.       Процедурата за международна продажба  и Международната процедура по наддаване (заедно наричани по-нататък „Международна търговия”) се регулират от специалните разпоредби по-долу. В случай на противоречие, тези специални разпоредби се считат с предимство пред разпоредбите на част 2 от настоящите ОУ.

 

4.       Отговорност на купувача е да провери преди да подаде оферта за Международна търговия в Глобален пазар каква валута се изисква от Продавача, предложената от него цена дали включва ДДС или не, както и да провери какви са условията  свързани с конкретния автомобил. Наддавайки за автомобила, Купувачът заявява, че е запознат с конкретните условия за продажба.

 

Раздел 16:  Специални разпоредби за Международна търговия

 

1.       По отношение на периода за обявяване на автомобилите, предлагани за международна търговия на (националните) платформи и на Чуждестранните платформи (Глобален пазар), се прилага отделен срок за подаване на оферти, посочен в платформите. Моля, имайте предвид, че той може да се различава от обичайния срок, приложим за вътрешна търговия.

 

2.       Автомобили, продадени на чуждестранен Купувач на платформите като част от Международна търговия, трябва да бъдат взети от Купувача за негова собствена сметка от мястото, посочено от Продавача.

 

Раздел 17: Специални разпоредби за Продавачи при участие в Процедура за международна продажба

 

1.       По принцип Продавачът е длъжен да прекрати за своя сметка регистрацията на автомобилите, продадени чрез Процедурата за международна продажба на платформата, преди те да бъдат взети от чуждестранния Купувач, както и да разполага с документите, изисквани за предаване на автомобила, към момента на вземането. Различни разпоредби се прилагат само ако Чуждестранната платформа, на която се провежда Процедура за международна продажба, изрично определя различни правила.

 

2.       Продавачът е длъжен да поеме разходите за съхранение или престой на автомобил, продаден при Международна търговия, за срок от две седмици от потвърждение на продажбата - сключването на Договора за покупко-продажба на употребяван автомобил

 

 

Раздел 18:  Специални изисквания за допускане на Купувачи в Международна процедура по наддаване

 

 

1.       Международната търговия се основава на надеждността на Купувача, както по отношение на подаване на оферти в Международна процедура по наддаване, така и по отношение на уреждане на Договорите за покупко-продажба на употребявани автомобили, сключени при Международна търговия. Поради това, само Купувачи, които  са доказали своята надеждност пред АУТОонлайн по подходящ начин (напр. чрез надеждно участие във вътрешна търговия на платформите или други сходни търговски дейности), отговарят на условията за допустимост. Освен това, за да бъде допуснат до Международна търговия, Купувачът трябва да е платежоспособен. АУТОонлайн си запазва правото да изисква от Купувача подходящо доказателство за необходимата степен на платежоспособност по всяко време. Купувачът е длъжен винаги да заплаща и взима автомобилите в срок.

2.       Невярна информация за специалните изисквания за допускане, посочени в точка 1, или отпадане на същите дават право на АУТОонлайн да отмени достъпа до Международна търговия и да спре действието и/или развали Договора за ползване за Международна търговия.

 

Раздел 19:  Специални задължения на Купувачи в Международна процедура по наддаване - Договорна неустойка за забавено вземане / Еднократно плащане на разноски в случай на неизпълнен договор за покупка

 

1.       Купувачът приема, че автомобилите, предлагани в Международна процедура по наддаване и идентифицирани пред него като такива, ще се предлагат на съответната Чуждестранна платформа, както и че подаването и приемането на оферти и сключването на Договори за покупко-продажба на употребявани автомобили се регулират от разпоредбите на съответната Чуждестранна платформа. Това се отнася и за достъпността на всяка Чуждестранна платформа. При сключване на договора за участие в Международна търговия или при подаване на оферта за автомобил, предлаган за Международна търговия на Чуждестранна платформа, Купувачът обвързващо приема разпоредбите на съответната Чуждестранна платформа.

 

2.       Освен ако е договорено друго в отделни случаи, Купувачът е длъжен да плати само по банков път покупната цена за автомобила, закупен при Международна търговия, преди да го вземе. Плащането следва да се извърши достатъчно рано, за да бъде получено по сметката на Продавача не по-късно от пет работни дни (от понеделник до петък) от потвърждението за покупко-продажба на употребяван автомобил/ или издаването на фактура.

 

3.       Освен това Купувачът е длъжен да вземе автомобила, закупен при Международна търговия, в срок до две седмици от сключването на Договора за покупко-продажба/получаване на потвърждение за продажба на спечелен автомобил. Вземането трябва да се извърши за сметка на Купувача от мястото, посочено от Продавача в срок до 14 (четиринадест) дни от получаването на потвърждението.

 

4.       Ако Купувачът наруши задълженията си по раздел 18 (2) или раздел 18 (3), АУТОонлайн има право да начисли на същия договорна неустойка в размер на 0,3% от нетната покупна цена за всеки ден забава спрямо сроковете по горепосочените раздели, но не повече от 5%. Тази договорна неустойка не засяга правото на обезщетение за други вреди. Горепосочената договорна неустойка не засяга и правото на Продавача да иска от Купувача обезщетение за вреди, настъпили в резултат на нарушение на задълженията, посочени в раздел 18 (2) или раздел 18 (3).

 

 

 

5.       Ако Купувачът наруши задълженията си по настоящите ОУ (включително Специалните разпоредби за Международна търговия) и поради тази причина Договорът за покупко-продажба на употребяван автомобил не може да бъде сключен или окончателно отпадне (напр. поради обосновано оттегляне на Продавача), и Продавачът приеме офертата на друг Купувач, АУТОонлайн обикновено възстановява на Продавача разликата между първоначалната оферта на Купувача и тази на другия Купувач, така че Продавачът в крайна сметка да получи покупната цена, която би получил, ако Купувачът не беше нарушил задълженията си. В такъв случай Купувачът е длъжен незабавно да възстанови на АУТОонлайн разликата след издаване на фактура от АУТОонлайн. При отказ за заплащане на фактурата, АУТОонлайн прекратява достъпа на неизправния Купувач.

 

 

ЧАСТ 5: СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА АУТООНЛАЙН ОПЕРЕЙШЪНС

 

Раздел 20: Ангажиране на АУТОонлайн Оперейшънс / Отделно уведомление

 

1.       Всеки Продавач може, след сключване на отделно споразумение с AUTOonline Operations GmbH&Co. KG (наричано по-нататък “АУТОонлайн Оперейшънс“), да ангажира посоченото дружество в процедурата на платформите и/или уреждането на сключените Договори за покупко-продажба на употребявани автомобили. За тази цел обаче, винаги се изисквa Продавачът да сключи отделно споразумение с АУТОонлайн Оперейшънс, спрямо което се прилагат ОУ на АУТОонлайн Оперейшънс.

 

2.       Към настоящия момент АУТОонлайн Оперейшънс бива ангажирано основно да замести оферента/Продавача при Международна търговия или с цел събиране на парични суми - като купи краткосрочно обявените автомобили по поръчка и за сметка на АУТОонлайн Оперейшънс и незабавно ги препродаде на Купувача с най-високата оферта. Подробна информация се съдържа в ОУ на АУТОонлайн Оперейшънс. От гледна точка на Купувача, ангажирането на АУТОонлайн Оперейшънс от Продавач, в основни линии означава, че Купувачът не купува директно от Продавача, а от АУТОонлайн Оперейшънс, което играе ролята на посредник с цел събиране на паричните суми от името на Продавача или просто за извършване на Международна търговия. За Купувача ангажирането на АУТОонлайн Оперейшънс от Продавач не е свързано с никакви разходи. Ангажирането на АУТОонлайн Оперейшънс от Продавач се извършва просто за ускоряване на процеса или улесняване на разплащането. Покупната цена, която Купувачът трябва да плати на АУТОонлайн Оперейшънс, е същата като предложената от него цена за автомобила. Както е посочено в раздел 20 (2) от настоящите ОУ, препродажбата на автомобила от АУТОонлайн Оперейшънс на Купувача се урежда от ОУ на АУТОонлайн Оперейшънс. Те могат да бъдат намерени в интернет на адрес: www.autoonline.com. Задълженията на Купувача, възникнали по настоящите ОУ на АУТОонлайн, и по-специално раздел 18 от настоящите ОУ, се прилагат независимо дали Купувачът купува автомобил при Международна търговия директно от Продавача или от АУТОонлайн Оперейшънс.

 

2.           Потребител, който е ангажирал услугите на АУТОонлайн Оперейшънс в контекста на ползване на платформите, са задължава да посочи това по подходящ начин, когато е приложимо, както в изложението на своята оферта на платформите, така и в по-късната си кореспонденция.

 

ЧАСТ 6: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Раздел 21: Договорна неустойка

 

Без да се засягат разпоредбите на раздел 2 (3) и раздел 19 (4), ако Потребителят наруши задълженията си по настоящите ОУ и Договора за ползване, АУТОонлайн има право да начисли на Потребителя договорна неустойка в размер на таксата за достъп до съответния пазар. Тази договорна неустойка не засяга правото да се претендира обезщетение за други вреди.

 

 

Раздел 22: Изменение на Общите условия

 

АУТОонлайн ще уведоми Потребителя за всички бъдещи промени или редактирани версии на ОУ. Те стават част от съществуващия договор за ползване между Потребителя и АУТОонлайн, при условие че Потребителят не оспори изрично в писмена форма валидността на изменените или редактирани ОУ в срок до три седмици от получаването на уведомление от АУТОонлайн. Следователно неоспорването от страна на Потребителя се счита за съгласие с изменението на съществуващите ОУ. В уведомлението си за изменение или редактиране на ОУ АУТОонлайн още веднъж ще информира Потребителя за значението на неоспорването.

 

 

Раздел 23: Място на изпълнение и юрисдикция

 

 

1.       Настоящите ОУ и всички правоотношения между АУТОонлайн и Потребителите се регулират от българското законодателство. Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки не се прилага.

 

 

2.       Българският съд има изключителна материална юрисдикция за разрешаване на спорове, произтичащи от настоящето.

 

Раздел 24: Заключителни разпоредби, клауза за делимост

 

1.       В случай че отделни разпоредби от настоящите ОУ бъдат счетени за недействителни или неприложими или непълни, това не засяга валидността на останалите разпоредби.

 

 

2.           Без да се засягат определени различни клаузи от настоящите ОУ или Договора за ползване, всички писмени съобщения, които следва да се направят по настоящите ОУ, се изпращат до получателя с препоръчана поща с обратна разписка. Съобщението се счита за надлежно изпратено и получено, когато бъде предадено на пощенската станция в съответствие с условията на настоящия раздел 24.

 

 

 

 

Контакти

обратна връзка

обратна връзка
Желаете да се свържем с Вас? Просто попълнете и изпратете.

Страница: