Общи условия

Общи условия

Общи условия На AUDATEX SOUTHEAST EUROPE LTD.

 

ЧАСТ 1: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Раздел 1 Предмет на ОУ

1. Долните „Общи условия” (ОУ) регламентират основните принципи на търговските взаимоотношения междуAUTOonlineGmbHInformationssysteme (”AUTOonline“) и потребителите на онлайн платформата на AUTOonline,Германия на адрес: www.autoonline.de (1.) за продажба на катастрофирали и употребявани автомобили (”автоборса“) както и (2.) продажба на автомобили от фирменитранспортни паркове (“платформа за фирмени автомобили”).Автоборсата и платформата за фирмени автомобили по-долу поотделно са наричани „платформа”, а заедно – „платформи”.

2. AUTOonlineпредоставя платформите, на които потребители, след успешна регистрация и в съответствие с настоящите ОУ, могат да рекламират автомобили или да наддават за рекламирани автомобили за срок на договора за ползване. Самото дружествоAUTOonlineне е страна по договорите за покупка на автомобили чрез тази платформа, а само осигурява платформите в качеството си на доставчик на услуги.

3. Чрез сключване на отделен договор потребителите могат да участват в международна търговия - съгласно част 4 от настоящите ОУ – и/или да използват услугите на AUTOonlineOperationsGmbH&Co. KG (”AUTOonlineOperations“) за покупко-продажба на автомобили, предлагани на платформите, съгласно част 5 от настоящите ОУ.

4. Потребители на платформата са

a. хора, които използват автоборсата и/или платформата за фирмени автомобили,за да предлагат автомобили за продажба (по-долу наричани „продавачи”).

b. хора, които използват автоборсата и/или платформата за фирмени автомобили,за да закупуват предлаганите там автомобили (по-долу наричани „кандидати” или „купувачи”).

Настоящите ОУ се прилагат само спрямо бизнесите, посочени в чл. 310 (1) на германския Граждански кодекс (BGB). За купувачи, които не са бизнес по смисъла на чл. 310 (1) и които използват платформите, важат специални условия.

5. Освен правилата за участие, договорени между AUTOonlineи потребителите на платформите, настоящите ОУсъдържат допълнителни разпоредби, които се прилагат спрямо договори за продажба, възникнали вследствие на ползването на автоборсата или платформата за фирмени автомобилии сключени между съответния купувач и продавач („договор за продажба на употребяван автомобил”).

6. Различни, противоречащи или допълващи условия не са част от договора с AUTOonline, освен при изричното писмено съгласие на AUTOonline. Снастоящото, AUTOonlineизрично възразява срещуприемане от договарящите страни на техни собствени условия.

7. Настоящите ОУса разделени на следните части:

Част1: Общи положения (1-8)

Част 2: Процедура на платформите (9-11)

• Описание на процедурата

• Специални задължения на продавача

• Специални задължения накандидата

Част 3: Разпоредби относно договорите за закупуване на употребявани автомобили (12-13)

Част 4: Специални разпоредби за международна търговия (14-18)

Част 5: Специални разпоредби за ангажиране на AUTOonlineOperationsGmbH&Co. KG (19)

Част 6: Заключителни разпоредби (20-22).

 

Раздел 2 Достъп до търговските платформи, временно отнемане и анулиране на достъпа.

1. Използването на платформите зависи от надлежната регистрация на потребителя, който е длъжен вярно да посочи цялата информация, изисквана във формуляра за регистрация и от писменото разрешение наAUTOonline. Освен това важат следните ограничения:

a. До автоборсата и платформата за фирмени автомобилисе допускат само сертифицирани фирми за рециклиране на автомобили, автосервизи, дилърства и авто-търговци.

b. Оператори на автопаркове, банки, производители и вносители на автомобили, лизингови дружества, държавни органи, частни автопаркове и синдици и др. могат да бъдат допуснати до платформата за фирмени автомобиликато продавачи.

2. Потребителят е длъжен незабавно да информира AUTOonlineза промени в информацията, поискана за регистрацията. Освен това, AUTOonline има право да преглежда информацията по всяко време и да отказва искания за достъп безда се обосновава.

3. Дори след предоставяне на достъп на даден потребител AUTOonlineима право да наложи следните санкции, ако съществуват индикации, че потребителят би могъл на наруши закон или настоящите ОУ или права на трети страни или други легитимни интереси на AUTOonlineили на останалите потребители:

• заличаване на автомобилите, предлагани на платформите или на заявки за закупуване наавтомобили, подадени на платформите.

• временно отнемане на достъпа на потребителя.

• окончателноотнемане на достъпа на потребителяи анулиране на договора за ползване без предизвестие.

При определяне на адекватните мерки AUTOonlineще вземе предвид легитимните интереси на засегнатия потребител. В случай на окончателно отнемане потребителят няма право на възстановяване на достъпа до платформите. След отнемане на достъпа потребителят няма право да използва платформите под друго име или да се регистрира отново.

4. AUTOonlineможе да наложи санкциите по раздел 3 при следните обстоятелства:

• потребители на автоборсата заобикалят разпоредбите на раздел 2 (1a) чрез купувачи, използвайки даден продавач, за да рекламират катастрофирали автомобили от името на купувачите;

• преднамерено или неволно подстрекаване да се рекламират некоректно данни от страна на продавача;

• забава с повече от 2 седмици на плащането на потребителската такса;

• забава от страна на потребителя на плащането на договорни санкции или ликвидни щети на AUTOonline;

• многократна забава на обработката, по-специално на доставка, плащане и получаване на автомобили и части, продадени чрез платформите;

• липса на, или пропуски в изискванията за достъп;

• злоупотреба с името и/или паролата на потребителя; • нарушаване на действащите закони или права на трети страни, когато това засяга интересите на AUTOonline, по-специално по отношение на почтеността и надеждността на търговията на платформите;

• многократно неспазване на задълженията по раздел 12.2 от ОУ;

• иницииране на процедура по несъстоятелност или отказ за иницииране на такава процедура поради недостатъчно активи и прекратяване на дейността

• използване на платформата не по предназначение;

• създаване и опериране на търговска платформа в пряка или непряка конкуренция с AUTOonline. AUTOonlineизрично си запазва правото да търси компенсация за нарушаване на настоящите Общи условия.

5. Потребителят има право да анулира договора за ползване по всяко време. За анулирането се изискваписмено предизвестие.

6. AUTOonlineима право да анулира договора за ползване писмено и по всяко време, с четиринадесет дневно предизвестие, в сила от края на месеца. Това не засяга правото на временно отнемане на достъп.

 

Раздел 3 Права на потребителите за ползване

 

1. При допускане до автоборсата или платформата за фирмени автомобили на потребителя се предоставя необходимия софтуер или достъп до съответния уебсайт за областта, за която е оторизиран. AUTOonlineдава на потребителя непрехвърлимо просто право на ползване за срока на реципрочните бизнес взаимоотношения, ограничено до целите на коректно използване на услугите на AUTOonlineв съответствие с разпоредбите.

2. Строго се забранява предоставянето на потребителското име на AUTOonlineи информацията за достъп на трети страни без писменото разрешение на AUTOonline; нарушаването на тази разпоредба води до незабавно прекратяване на достъпа на потребителя. AUTOonlineси запазва правото да търси обезщетение в такива случаи. Всеки потребител носи отговорност за неразкриването на неговата информация за достъп.

3. AUTOonlineне предоставя авторски или други права на собственост. Това включва по-специално всички сегашни и бъдещи оферти, софтуера и съответната документация и инструкции.

4. Логото наAUTOonlineи свързаните надписи ”Всяка кола е победител“ и ”Експертите на СТОЙНОСТ” могат да бъдат използвани само с предварителното писмено съгласие наAUTOonlineи в рамките на посочените ограничения.

5. AUTOonlineполага усилия за осигуряване на максимално възможната системна сигурност. Правото на потребителите за ползване на платформите, обаче, е ограничено до настоящото технологично ниво. Освен това са възможни забавяния или сривове на системата, особено по време на профилактика на сървъра или софтуера, използван от AUTOonline. ЕтозащоAUTOonlineограничава своите услуги когато е необходимо с цел осигуряване сигурността на сървъра или за извършване на техническа поддръжка. В такива случаи AUTOonlineще се стреми да отчита легитимните интереси на потребителите на платформите, напр. чрез извършване на техническата поддръжка извън обичайното работно време или с предизвестие до потребителитеи по подходящ начин. В случай на непредвиден срив на системата се прилагат и принципите на AUTOonlineза справяне със системни сривове. Горната разпоредба, обаче, не касае лимита на отговорност на AUTOonline, посочен в раздел 8.

 

Раздел 4 Законов статут наAUTOonlineпо отношение на продаваните стоки

1. Обръща се внимание на договарящите се страни, че автомобилите, аксесоарите и други стоки, предлагани за продажба на платформите, не са собственост на AUTOonline.

2. AUTOonlineне е страна по договорите за закупуване на автомобилите, аксесоарите и други стоки, предлагани за продажба на платформите. AUTOonlineне дава декларации за продажбата или покупката на автомобили от свое име.

3. Тъй катоAUTOonlineне е собственик на автомобилите или стоките за аукцион,AUTOonlineне поема отговорност за състоянието на тези автомобили или стоки.AUTOonlineне подлага тези автомобили или стоки на технически и/или визуален преглед. Описанието на състоянието на автомобила/стоката се базира изцяло на информацията, предоставена от продавача.

 

Раздел 5 Цени

Потребителите на автоборсата и/или платформата за фирмени автомобили заплащат потребителска такса, посочена в ценовата таблица. Спрямо потребителя се прилагат цените, валидни в деня на ползване плюс законния ДДС/данък продажби, валидни към съответния момент.

 

Раздел 6 Плащане

1. Освен ако не е договорено друго, всички фактури, издадени от AUTOonline, са платими в срок от четиринадесет (14) дни от датата на фактурата, без никакви удръжки. При забавено плащане се прилагат законовите разпоредби.

2. В случай на възражения по дадена фактура на AUTOonline, те трябва да бъдат подадени в писмена форма, адресирани доAUTOonline.

3. Потребителите имат право да приспадат насрещни искове срещу AUTOonline, само ако те са окончателни, не подлежат на обжалване или не се оспорват.

 

Раздел 7 Защита на данните

Процедурата, използвана за търговските платформи и за администриране на данни, се изпълнява в съответствие с нормативната уредба за защита на данните. Потребителите са наясно с, и приемат въведените от тях данни да могат да се разпространяват, използват, прехвърлят и съхраняват за търговски цели, при условие че тези дейности попадат в обхвата на общото администриране на данни и се извършват съвестно и професионално. Както потребителите на платформите, така и AUTOonline, ще третират всички данни с най-високата възможна степен на поверителност.

 

Раздел 8 Отговорност

1. AUTOonlineне поема отговорност за верността и пълнотата или пригодността на данните, въведени от потребителите.AUTOonlineне поема отговорностсъщо така и за влошаването на качеството на снимките, предоставени от продавачите по факс.

2. Освен товаAUTOonlineне носи отговорност за конкретното съдържание на договорите за продажба, сключени между потребителите, тъй като потребителитемогат сами свободно да определят съдържанието на договорите за продажба, напр. чрез добавяне на съответните коментари на екрана за въвеждане. Ето защоAUTOonlineне поема отговорност за законността наклаузата „без гаранция” ("caveatemptor"- на риск на купувача) в индивидуалните случаи, посочени в раздел 12.

3. Договорната и законовата отговорност на AUTOonline за компенсация се ограничава до щетите, причинени преднамерено и поради престъпна небрежност. При нарушаване на съществено договорно задължение - т.е. задължение, което трябва да бъде спазено, за да се изпълни договорът,поради което потребителят вярва и може да вярва, че това задължение ще бъде спазено – отговорността на AUTOonline е ограничена до предсказуемите типични щети.

4. Гореспоменатите изключения и ограничения на отговорността не се прилагат, когато AUTOonlineизрично е поел отговорност или когато щетите са в резултат от телесни повреди или когато се прилагат задължителните законови разпоредби.

 

ЧАСТ 2: ПРОЦЕДУРИ НА ПЛАТФОРМИТЕ / СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКА / СПEЦИАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧИТЕ И КУПУВАЧИТЕ

 

Раздел 9 Общи правила за платформите / Сключване на договори за покупка

1. Продавачът рекламира автомобили, части, аксесоари или други артикули за продажба на платформата съгласно договорно споразумение с AUTOonline.

2. Продавачът, или по негова молба AUTOonline,определят крайния срок на търга за предлагания автомобил.

3. Кандидатът е обвързан с подадената оферта

a. за срок от три седмици на автоборсата;

b. за срок от три работни дни на платформата за фирмени автомобили (работни дни са дните от понеделник до петък, с изключение на националните празници).

след крайния срок на търга за съответния автомобил, освен ако индивидуално не бъдат договорени по-кратки или по-дълги срокове като изключение.

4. Регистрираните кандидати могат да видят кръговете на търга след влизане в платформата. Кандидатът се съгласява предварително с допълнителни съобщения в различен подходящ формат (напр. електронна поща, писмо, телефон), обявени от AUTOonlineили упълномощена трета страна.

5. На платформата за фирмени автомобили продавачът определя в своя профил дали иска да предлага автомобилите за продажба на всички купувачи, ползващи тази платформа или само на избрана група купувачи.

6. Кандидатът извиква офертите и подава оферта за автомобил, от който е заинтересуван. С подаването ан офертата кандидатът прави обвързващо предложение за покупка на неизвестния собственик или продавач, упълномощен да се разпорежда с автомобила.

7. След изтичане на крайния срок на офертата продавачът може да извика най-високите оферти за рекламирания от него автомобил. С това той само ги отбелязва. Договорът за продажба на употребяван автомобил не се сключва докато офертата не бъде изрично приета след преглед на тази оферта от собственика или продавача, когато последният е упълномощен да се разпорежда с автомобила. Нито продавачът, нито собственикът са длъжни да приемат оферта за закупуване за предложената сума.

 

Раздел10 Специални задължения на продавача

1. Продавачът гарантира своевременното представяне на пълни и точни данни за автомобилите или други стоки за продажба; всички тези данни се изпращат на AUTOonlineпреди стоката да се рекламира. Предоставените данни трябва да включат и всички параметри, свързани с движението, както и всички съществуващи дефекти (технически и визуални). Катастрофиралите автомобили се маркират отделно. С цел постигане на максимална продажна цена AUTOonlineпрепоръчва на продавача да осигури описание на състоянието на автомобила от независим експерт. AUTOonlineне поема отговорност за данните, предоставени от оферента или продавача.

2. Продавачът предоставя наAUTOonlineнай-малко 4 снимки (поне 1 на интериора), придружени от подробно актуално описание на състоянието на автомобила и всички съществени данни за автомобила (напр. дата на първа регистрация и т.н.)в дигитален формат (напр.ExcelилиWordфайл).

3. Продавачът дава гаранция на AUTOonlineи на купувача, че автомобилът не е обременен с тежести в полза на трети страни. Продавачът гарантира, че има право да рекламира автомобилите на платформите; това включва и правото да използва снимки за обявите на платформите.

4. Когато трета страна предяви иск срещуAUTOonlineвъв връзка с предлагането на даден автомобил, по-конкретно поради неправилно описание на автомобила или липса на пълномощията по точка 3 по-горе, или поради друго нарушение на гаранция или задължения от продавач във връзка с предлагането или продажбата на автомобил, продавачът приема изцяло и априорно да обезщети AUTOonlineза подобни искове.

 

Раздел 11´Специални задължения на кандидата

1. Кандидатът приема, че основна характеристика на фундаменталния бизнес модел на платформата е фактът, че рекламираните на нея автомобили в общия случай се продават без отговорност за материални дефекти. Ето защо кандидатът е длъжен сам да изпълни това като включи клаузата без гаранция в своята оферта – съгласно раздел 12 – или приеме клаузата без гаранция, приложена от продавача.

2. Кандидатът приема, че подава офертата си за предлаганите на платформата автомобили на непознат за него продавач и по този начин декларира, чеконтрагентът по договора няма значение за него. Ето защо продавачът може да бъде и AUTOonlineOperationsGmbH&Co. KG, ако бъде ангажиран от продавач съгласно раздела за закупуване и препродажба на автомобил, предлаган на платформата. Ако автомобил, за който има подадена оферта от кандидат, първоначално е закупен отAUTOonlineOperationsи след това препродаден от AUTOonlineOperationsна кандидата за предложената от него цена, тази препродажба се извършва съгласно Общите условия на AUTOonlineOperations. Те могат да бъдат намерени в интернет на www.autoonline.comили чрез следния линк.

3. Ако даден договор за продажба е сключен съгласно горните разпоредби, купувачът е задължен предAUTOonlineда вземе автомобила от посоченото място за своя сметка и без забавяне, но не по-късно от една седмица след сключване на договора за продажба. Ако кандидатът закупи автомобил отAUTOonlineOperations, той се ангажира предAUTOonlineда вземе автомобила от мястото, посочено отAUTOonlineOperations, след като е заплатил покупната цена на AUTOonlineOperationsи парите са получени там. Автомобилът винаги се взема от мястото, където го държи продавачът.

4. Тъй като участващите продавачи винаги настояват автомобилът да бъде взет от посоченото то тях място в посочения от тях срок, AUTOonlineима право да вземе автомобила вместо купувача, ако той бъде възпрепятстван и да заплати покупната цена от името на купувача, ако плащането й бъде забавено. В този случай, обаче, купувачът има задължение къмAUTOonlineза вземе автомобила за своя сметка и без забавяне и да възстанови наAUTOonlineпокупната цена и направените разноски.

 

ЧАСТ 3: РАЗПОРЕДБИ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ

 

Раздел 12 Клауза без гаранция

1. Автомобилите, предлагани на платформата, са употребявани, предлагани за продажба на търговски купувачи. Освен ако съответният продавач не посочи друго за отделен автомобил, всички автомобили, предлагани за продажба на платформите, се продават без гаранция. Това, обаче, не се отнася до искове за компенсацияпо отговорността за материални дефекти, причинени поради престъпна небрежност или преднамерено нарушаване на задълженията на продавача или за искове вследствие на телесни повреди.

2. Купувачът е длъжен да адресира рекламациите си относно закупен от него автомобил до AUTOonlineна първа инстанция, като така дава възможност на AUTOonlineда провери дали някои проблеми не могат да се решат лесно и бързо. AUTO-online, обаче, няма право да приема декларации от продавача. Ето защо купувачът следва да адресира забележки, становища или други комуникации във връзка с договора за продажба на употребяван автомобил директно до продавача.

 

Раздел13 Дерегистрация на автомобила и сваляне на надписи

Купувачътедлъжендадерегистрираавтомобилаза своя сметка в срок от три работни дни след сключване на договора за продажба. Ако е необходимо, купувачът отстранява и евентуалните надписи по автомобила като лепенки, в същия срок и за своя сметка. По искане на продавач купувачът трябва да представи съответните доказателства за това.

 

ЧАСТ 4: МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ – СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Раздел 14 Участие в международна търговия

1. В различните държави фирмите, които имат корпоративни връзки с AUTOonline (по-долу наричани “поделение на AUTOonline “) оперират търговски платформи, сравними с автоборсата и/или платформата за фирмени автомобили (по-долу наричани „чуждестранни платформи”).

2. Ако даден потребител сключи договор с AUTOonlineза участие в „международна търговия”, AUTOonlineще даде възможност на този потребител:

a) Ако е продавач, да използва и тези платформи с цел продажба на индивидуално квалифицирани кандидати на чуждестранните платформи (по-долу наричано „процедура за международна продажба”), и

b) Ако е кандидат, да използва чуждестранните платформи за международна търговия за да оферира за автомобили, предлагани там за международна търговия (по-долу наричано „процедура за международно офериране”).

3. И двете процедури по-горе (по-долу заедно наричани „международна търговия”) са субект на специалните разпоредби по-долу. В случай на противоречие те вземат връх над разпоредбите на част 2 от настоящите ОУ.

 

Раздел 15 Специални разпоредби за международна търговия

1. По отношение на периода за рекламиране на автомобилите, предлагани за международна търговия на (националните) платформи и на чуждестранните платформи, се определят индивидуални срокове за подаване на оферти. Обръщаме внимание, че те може да се различават от обичайните срокове, приложими за националната търговия.

2. Автомобилите, продадени на чуждестранен купувач на платформите като част от международната търговия, трябва да бъдат взети от купувача от мястото, посочено от продавача.

 

Раздел 16 Специални разпоредби за продавачите при участие в процедура за международна търговия.

1. Продавачът има основното задължение да дерегистрира за своя сметка автомобилите, продавани по процедурата за международна търговия на платформата, преди да бъдат взети от чуждестранния купувач и да разполага с документите, изисквани за предаване на автомобила. Различни разпоредби се прилагат само ако чуждестранна платформа, на която се провежда процедура по международна продажба, изрично определи различниразпоредби.

2. Продавачът е длъжен да поеме разходите за съхранение на автомобил, обект на международна търговия, за период от две седмици от сключване на договора за продажба на употребяван автомобил.

 

Раздел17 Специални изисквания за достъп за кандидати в процедура за международно офериране

1. Международната търговия се базира на надеждността на кандидата, както по отношение на подаване на офертата в международната процедура на офериране, така и по отношение на заплащането по договорите за покупка, сключени в международната търговия. Ето защо само кандидати, доказали своята надеждност пред AUTOonlineпо подходящ начин (напр. чрез надеждно участие в национална търговия на платформите или други сравними търговски дейности). Освен това кандидатът трябва да бъде състоятелен, за да бъде допуснат до международна търговия. AUTOonlineси запазва правото да иска от кандидата подходящо доказателство за необходимата степен на състоятелност по всяко време.

2. Некоректна информацияили неспазване на специалните изисквания за достъп по точка 1, дават право наAUTOonlineда отмени допуска до международна търговия и да прекрати временно действието и/или анулира договора за ползване за международна търговия.

 

Раздел 18 Специални задължения на кандидати в процедура за международно офериране- Договорни санкции за забавено вземане / Еднократно плащане на разноски в случай на неизпълнен договор за закупуване

1. Кандидатът приема, че автомобилите, предлагани в процедурата за международна търговия и идентифицирани пред него като такива, ще бъдат предлагани на съответната чуждестранна платформа и че подаването на оферти и сключването на договори за продажба на употребяван автомобил се регламентират от разпоредбите на съответната чуждестранна платформа. Това се отнася и за достъпността на всяка чуждестранна платформа. При сключване на договор за участие в международна търговия или при подаване на оферта за даден автомобил, предлагат за международна търговия на чуждестранна платформа,кандидатът обвързващо приема разпоредбите на съответната чуждестранна платформа.

2. Освен ако не е договорено друго за отделни случаи, купувачът е длъжен да плати покупната цена за автомобила, закупен в международната търговия преди да го вземе и само и единствено по банков път. Плащането следва да се извърши достатъчно рано, за да бъде получено по сметката на продавача не по-късно от пет работни дни (понеделник до петък) от сключването на договора за продажба на употребяван автомобил.

3. Купувачът е длъжен да вземе автомобила, закупен в международната търговия, до две седмици от сключването на договора за продажба на употребяван автомобил.Вземането става за сметка на купувача от мястото, посочено от продавача.

4. Ако купувачът наруши задължението си по раздел 18 (2) или 18 (3),AUTOonlineима право да начисли на купувача договорна санкция в размер на 0.3% от нетната покупна цена, до максимум 5% от нетната покупна цена за всеки ден на забава по горните раздели. Искове за щети от продавача срещу купувача вследствие на нарушаване на задълженията по раздел 18 (2) или 18 (3), са отделно от договорната санкция по-горе.

5. Ако купувачът наруши задълженията си понастоящите ОУ (включително специалните разпоредби за международна търговия) и поради тази причина договорът за продажба на употребяван автомобил не може да бъде сключен или окончателно пропадне (напр.поради обосновано оттегляне на продавача), AUTOonline е принуден на направи по-големи разходи, по-конкретно за намиране на нов купувач за автомобила. В такъв случай AUTOonlineима право да изиска от кандидата еднократно сумата от 100 евро (словом: сто евро) за тези разходи.Кандидатът, обаче, има право да докаже, че в индивидуални случаи тази разходи не са възникнали изобщо или са много по-ниски от горепосочената еднократна сума. Други искове за щети от AUTOonline, основаващи се на собствени или прехвърлени права на дружеството, остават незасегнати от заплащането на горепосочената еднократна сума.

6. Ако кандидатът наруши задълженията си понастоящите ОУ (включително специалните разпоредби за международна търговия) и поради тази причина договорът за продажба на употребяван автомобил не може да бъде сключен или окончателно пропадне (напр.поради обосновано оттегляне на продавача) и продавачът приеме офертата на друг кандидат, AUTOonlineобикновено възстановява на продавача евентуалната разлика между офертата на първоначалния кандидат и тази на другия кандидат, така че продавачът в крайна сметка да получи покупната цена, която би получил, ако купувачът не беше нарушил своите задължения. В такъв случай кандидатът е длъжен да възстанови разликата наAUTOonline, след искане на AUTOonline. Продавачът няма право на възстановяване на ценови разлики; това се прави само и единствено по преценка на AUTOonline.

 

ЧАСТ 5: СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА AUTOONLINEOPERATIONSGMBH&CO. KG

 

Раздел 19 Отделно ангажиране на AUTOonlineOperations / Отделно предизвестие

1. Всеки продавач може, след сключване на отделно споразумение с AUTOonlineOperationsGmbH&Co. KG (по-долу наричано “AUTOonlineOperations“), да ангажира това дружество в процедурата на платформите и/или заплащането по сключените договори за продажба на употребяван автомобил. За тази цел, обаче, винаги се изисква продавачът да сключиотделно споразумение с AUTOonlineOperations, спрямо което се прилагат ОУ на AUTOonlineOperations.

2. ПонастоящемAUTOonlineOperationsбива ангажирано основно, за да замести оферента/продавача при събиране на дължимите суми – като закупи краткосрочно рекламираните автомобили по поръчка и за сметка на AUTOonlineOperationsи незабавно ги препродаде на кандидата с най-високата оферта. По-подробна информация се съдържа в ОУ на AUTOonlineOperations. ОтгледнаточканакандидатаангажиранетонаAUTOonlineOperationsот продавач в основни линии означава, че кандидатът не купува директно от продавача, а от AUTOonlineOperations, което играе ролята на посредник с цел събиране на сумите от името на продавача или за опростяване на международната търговия. За кандидата ангажирането на AUTOonlineOperationsот продавач не е свързано с никакви разходи. Ангажирането на AUTOonlineOperationsот продавачсе прави просто за ускоряване на процеса и улесняване на разплащанията. Покупната цена, която кандидатът трябва да заплати на AUTOonlineOperationsе същата като оферираната от него за автомобила. Както е посочено в раздел11.2 oна настоящите ОУ, препродажбата на автомобила от AUTOonlineOperationsна кандидата се регламентира от ОУ на AUTOonlineOperations. Те могат да бъдат намерени в интернет на www.autoonline.comили чрез следния линк. Задълженията на кандидата, възникващи от настоящите ОУ на AUTOonlineи по-конкретно раздел 18 от настоящите ОУ, са валидни, независимо дали кандидатът закупува автомобил в международната търговия директно от продавача или от AUTOonlineOperations.

3. Потребител, ангажирал услугите на AUTOonlineOperationsв контекста на използване на платформите, са задължава да посочи това по подходящ начин, когато е необходимо, както в изложението на своята оферта на платформите, така и в по-късната си кореспонденция.

 

ЧАСТ 6: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Раздел 20 Изменение на Общите условия

AUTOonlineще уведоми потребителя за бъдещи промени или редактирани версии на ОУ. Те стават част от съществуващия договор за ползване между потребителя иAUTOonline, при условие че потребителят не оспори изрично в писмена форма валидността на изменените или редактирани ОУдо три седмици след получаването науведомление от AUTOonline. Неоспорването от страна на потребителя се счита за съгласие с изменението на съществуващия договор за ползване. В уведомлението си за изменение или редактиране на ОУ AUTOonlineоще веднъж ще информира потребителя за значението на неоспорването.

 

Раздел 21 Място на изпълнение и юрисдикция

1. Настоящите условия и правоотношенията в цялост между AUTOonlineи потребителите се регламентират от германските закони. Конвенцията на ООН за договори за международна продажба на стоки (CISG) не се прилага.

2. Мястото на изпълнение на услугите от AUTOonlineе Нойс (Германия). Нойс е и мястото на изключителна юрисдикция за всички настоящи и бъдещи искове, произтичащи от бизнес отношенията с търговци, вписани в търговския регистър;това включва искове, основаващи се на чекове или менителници. Същото място на юрисдикция се прилага, ако клиентът няма място на юрисдикция по седалището си, променил е местоживеенето си в чужбина или ако местоживеенето му е неизвестно към момента на завеждане на делото.

 

Раздел 22 Заключителна разпоредба, клауза за делимост

В случай че някоя разпоредба от настоящите ОУ бъде определена като невалидна или неприложима или непълна, това не се отразява върху валидността на останалите разпоредби.

Контакти

Поддръжка

+359 (0) 999 605-649

обратна връзка

обратна връзка
Желаете да се свържем с Вас? Просто попълнете и изпратете.

Страница: